TNPSC TNPSC CESE AE CIVIL - 2022 - Environmental Engineering Test -3

Environmental Engineering Test -3
Questions: 30
Marks: 45
Max Time: 30 minutes
FREE
Top Scorers
Gopi 33
A.Elamathi 30
Shankar 29
S. Manoj kumar 24
RAGHU RAM 23
Kishore B 23
Meena 23
Ramya 23
Yasar Arafath 23
Jayasri 21