TNPSC TNPSC CESE AE CIVIL - 2022 - Structural Analysis -02

Structural Analysis -02
Questions: 30
Marks: 45
Max Time: 30 minutes
Top Scorers
Kishore B 33
S. Manoj kumar 33
Jayasri 30
A.Elamathi 29
Gopi 29
Shabari Sri 26
Karthik S 23
Arumugam 23
Ramya 23
DIVYA 20