TNPSC TNPSC CESE AE CIVIL - 2022 - Structural Analysis -03

Structural Analysis -03
Questions: 30
Marks: 45
Max Time: 30 minutes
Top Scorers
S. Manoj kumar 33
Kishore B 26
Gopi 24
Ramya 23
DIVYA 21
Karthik S 21
Dharshini S 20
Shabari Sri 20
Arumugam 18
A.Elamathi 17