TRB Mechanical - Heat Transfer Free test 2 ( 1 Mark)

Heat Transfer Free test 2 ( 1 Mark)
Questions: 30
Marks: 30
Max Time: 30 minutes
FREE
Top Scorers
Manoj Prabakar D 30
Rajsolay Anand S S 29
Selva Kumar V 28
Charles Raj V Vijayaraj 26
Raghu Balakrishnan 26
Mujib baig 26
Sarankumar 26
Allen stany A 26
N SATHISH KUMAR 26
SARAVANA 25