TRB CIVIL - Linear Algebra - Matrix ( 1 Marks)

Linear Algebra - Matrix ( 1 Marks)
Questions: 20
Marks: 20
Max Time: 20 minutes
Top Scorers
Divya Bharathi DU 19
Priya 14
Vijay Kumar S P 13
Sanjaiyan 12
Mohamed Noufal A 12
Aarthi 11
Karuppusamy 11
Vignesh 11
Rajashekaran D 11
Suganya 11